qqshurufa_jun

发布于 2013-07-01  21 次阅读


---QQ拼音输入法输入统计数据---
统计区间:2013.6.12 - 2013.7.1
最近10次打字平均速度:103 字/分钟
今日平均速度:81 字/分钟
历史最快速度:163 字/分钟
今日总字数:152 个
总字数:32173 个
总词数:19259 个
自造词数:35 个
-------------------


一沙一世界,一花一天堂。君掌盛无边,刹那成永恒。